Disclaimer

Ondanks de constante aandacht die wij aan de informatie op deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Raadpleeg uw huisarts!

De informatie op onze website is niet bedoeld om te diagnosticeren, behandelen, genezen of ziekte te voorkomen. Raadpleeg ALTIJD eerst een arts voordat u CBD gaat gebruiken! CBD-supplementen.nl beschikt niet over medische specialisten, dus verstrekken wij ook geen medisch advies!